Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1.       Základní ustanovení

1.1.     ArtBanana je internetový obchod s uměním dostupný na www.artbanana.cz (dále jen „internetový obchod“) provozovaný obchodní společností Artbanana s.r.o., se sídlem Řehořova 908/4, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 248 48 212 (dále jen jako „Prodávající“ nebo „Provozovatel“), č. účtu: 2000779228/2010, vedený u Fio banky, a.s.

1.2.     Kupující - spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)

1.3.     Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.4.     Kupujícím – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“).

1.5.     Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.6.     Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího je umístění nabízeného zboží na stránky internetové obchodu. Samotná kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Provede-li Kupující v objednávce jakékoliv změny či doplnění, anebo doplní-li návrh kupní smlouvy o vlastní dodatky, podmínky anebo výhrady, a to i v případě, že tyto úpravy podstatně nemění podmínky nabídky, jedná se o odmítnutí návrhu kupní smlouvy (nabídky). Takto doplněná či pozměněná kupní smlouva se považuje za nový návrh na její uzavření.

1.7.     Uzavřením kupní smlouvy Kupující zároveň uděluje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

1.8.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

 

2.       Cena zboží

2.1.     Kupní cena za zboží je smluvní s tím, že v internetovém obchodě je uvedena vždy aktuální a platná kupní cena včetně DPH.

2.2.     V případě, že má Kupující zájem na dopravení zboží na jím uvedenou adresu, ke kupní ceně za zboží bude připočtena cena za dopravu zboží Kupujícímu dle ceníku Prodávajícího umístěného v internetovém obchodě v sekci při objednávce zboží.

2.3.     V případě, že má Kupující zájem platit dobírkou při převzetí, ke kupní ceně za zboží bude připočtena cena za její vyřízení dle ceníku Prodávajícího umístěného v internetovém obchodě v sekci při objednávce zboží.

2.4.     V případě, že Prodávající nabízí extra služby spojené s prodejem zboží v internetovém obchodě a Kupující má zájem na jejich poskytnutí, ke kupní ceně za zboží bude připočtena cena dle ceníku Prodávajícího umístěného v internetovém obchodě v sekci při objednávce zboží.

2.5.     V případě zasílání zboží do zahraničí budou ke kupní ceně za zboží připočteny dodatečné náklady na dopravu zboží do zahraničí.

2.6.     Konečnou cenu zahrnující cenu za zboží včetně všech cen za případné další služby (ve smyslu odst. 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. těchto Obchodních podmínek) sdělí Prodávající Kupujícímu před odesláním objednávky Kupujícím v posledním kroku objednávky Kupujícího (dále jen „Konečná cena“).

2.7.     Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv ceny uveřejněné v internetovém obchodě bez předchozího upozornění kdykoliv v průběhu uveřejnění zboží. To neplatí, byla–li již mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva.

 

3.       Platební podmínky

3.1.     Provozovatel nabízí v rámci internetového obchodu na výběr 4 způsoby platby: (i) platební kartou, (ii) rychlým bankovním převodem, (iii) bankovním převodem nebo (iv) dobírkou při převzetí.

3.2.     Při volbě platby platební kartou bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na server třetí strany, kde bude vyzván k zadání údajů své platební karty a po provedení platby bude objednávka potvrzena a částka Konečné ceny odečtena z bankovního účtu Kupujícího.

3.3.     Při volbě platby rychlým bankovním převodem bude Kupující přesměrován na platební server třetí strany (své zvolené banky), kde budou předvyplněny potřebné platební údaje. Po potvrzení platby bude objednávka potvrzena a částka ve výši Konečné ceny odečtena z bankovního účtu Kupujícího.

3.4.     Při volbě platby bankovním převodem je číslo účtu Prodávajícího: 2000779228/2010 a doporučuje se vyplnit číslo objednávky jako variabilní symbol.

3.1.     Při volbě platby dobírkou při převzetí se rozumí platba objednávky při jejím převzetí od přepravní služby (dále jen „Doručovatel“), při odběru na výdejním místě Doručovatele nebo při odběru na dohodnutém místě s Prodávajícím. Platbu dobírkou při převzetí lze provést pouze v hotovosti.

3.2.     V případě platby Konečné ceny některým ze shora uvedených způsobů se Konečná cena považuje za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

 

4.       Dodání zboží

4.1.     Zboží bude Kupujícímu doručeno prostřednictvím Doručovatele.

4.2.     Zboží bude předáno Doručovateli ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne úplného uhrazení Konečné ceny Kupujícím, tj. ode dne kdy bude Konečná cena připsána na bankovní účet Prodávajícího. To neplatí v případě, kdy Kupující hradí Konečnou cenu dobírkou při převzetí. 

4.3.     Provozovatel nenese odpovědnost za škodu (poškození zboží, prodlení při dopravě zboží na adresu Kupujícího), která vznikla v důsledku porušení povinnosti Doručovatele při dopravení zboží na adresu Kupujícího.

4.4.     V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.       Reklamační řád

5.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.3.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy bylo zboží doručeno na adresu určenou Prodávajícím. Není-li stanoveno jinak, je takovým místem adresa odesílatele zboží (zpravidla konkrétní galerie).

5.6.     Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, Kupující má povinnost vytknout Prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7.     Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.8.     O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.9.     V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

6.        Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

6.1.     Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující nese v souladu s občanským zákoníkem náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně prostřednictvím emailu, uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

6.2.     V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, odpovídá Kupující – spotřebitel Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.    Prodávající je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu újmy jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení Konečné ceny. Prodávající v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou Konečnou cenu.

6.3.     Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit peněžní prostředky ve výši ceny vráceného zboží bez nákladů na dodání zboží.

 

7.       Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

7.1.     Prodávající si vyhrazuje právo v případech, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě (prodej díla mimo internetový obchod) odstoupit od kupní smlouvy.

7.2.     Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího e-mailem na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu Konečnou cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, a to bez zbytečného odkladu.

7.3.     V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Dále pak je povinností Kupujícího v takovém případě uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

 

8.       Osobní údaje

8.1.     Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, pohlaví, číslo účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. 

8.2.     Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů k účelu dodání objednaného zboží a k marketingovým účelům. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat.

8.3.    Kupující bere rovněž na vědomí, že jeho osobní údaje nebudou zveřejněny, a že budou Prodávajícím poskytnuty pouze osobám účastným na platebním styku a na dodání zboží Kupujícímu.

8.4.      V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Prodávajícího o vysvětlení anebo (ii) požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.

 

9.       Závěrečná ustanovení

9.1.     V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

9.2.     Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou Obchodních podmínek dotčena.

9.3.     Kupující – spotřebitel je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele oprávněn využít  mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím. Oprávněným subjektem k  mimosoudnímu řešení předmětného spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9.4.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.5.     Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2018.